وانت بار اینترنتی | قیمت باربری تهران به شهرستان

وانت بار اینترنتی | قیمت باربری تهران به شهرستان

نرخ اتحادیه باربری وانت بار تلفنی در تهران – نیسان بار با قیمت های منصفانه

جهات دریافت نرخ کرایه باربری و نرخ اتحادیه باربری کشور به لینک وبسایت https://web.bar1.ir/satak  مراجعه کنید و با انتخاب مبدا و مقصد کرایه خود را محاسبه کنید

نرخ کرایه وانت بار تهران

پس از جستجوی فرم میتوانیذ هزینه را مشاهده کنید

نرخ اتحادیه باربری

جدول نرخ کرایه نیسان بین شهری

تاریخ به روز رسانی قیمتها : ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

ردیف نرخ کرایه نیسان بین شهری مقصد کرایه نیسان
۱ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به شيـراز ۵۵۰
۲ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به ساري ۲۶۰
۳ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به تبـريز ۴۳۰
۴ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به رشت ۳۵۰
۵ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به اهواز ۵۷۰
۶ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به اراک ۳۰۰
۷ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به اصفهـان ۲۶۰
۸ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به کرمانشاه ۳۸۰
۹ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به مشهـد ۴۸۰
۱۰ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به ايــلام ۵۴۰
۱۱ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به همـدان ۳۲۰
۱۲ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به اردبيـل ۴۵۰
۱۳ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به اروميه ۴۷۰
۱۴
نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به
بجنورد ۴۸۰
۱۵ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به بندرعباس ۷۰۰
۱۶ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به بوشهر ۷۰۰
۱۷ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به بيرجند ۷۴۰
۱۸ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به خرم آباد ۳۸۰
۱۹ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به زاهدان ۹۰۰
۲۰ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به زنجـان ۳۲۰
۲۱ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به سمنان ۳۰۰
۲۲ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به سنندج ۳۸۰
۲۳ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به شهر کرد ۳۶۰
۲۴ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به قزوين ۲۵۰
۲۵ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به قـــم ۲۵۰
۲۶ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به کــرج ۱۲۰
۲۷ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به کرمان ۶۰۰
۲۸ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به گرگان ۳۳۰
۲۹ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به ياسـوج ۴۸۰
۳۰ نرخ کرایه نیسان بین شهری از تهران به يــزد ۳۸۰

 

دسته‌بندی‌ها: خدمات یکشنبه , ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 409 بازدید

تماس مستقیم با ما

09125121852 02122894178